مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برای نخستین بار نیست که خبر پشیمانی و برائت یکی از پیروان و مبلغین جریان احمدالحسن به صورت رسمی منتشر شده است، اما همچنان بسیاری از افراد در فضای مجازی و گاهی در فضای حقیقی با تبلیغ و دعوت به … ادامه