مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

پاسخی از سوی دکتر محسن الویری به استاد رسول جعفریان

مقدمه مباحثات چندی پیش استاد محترم جناب آقای رسول جعفریان در دو متن کوتاه(توئیت) نکاتی پیرامون بحث تمدن‌سازی و نقش حوزه علمیه بیان کرده‌اند که در پی بازنشر یادداشت ایشان در یکی از گروههای واتساپی و درخواست یکی از اعضای … ادامه