مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تصویر پیش خوان:خبرگزاری رسا

طرح عمومی مسائل حوزه و روحانیت چندان امکان‌پذیر نیست و اساسا بررسی ریشه‌های این مسائل مجال دیگری می‌طلبد، اما آنچه روشن است اینکه این فضا سبب شده همان توجهات اندک به مسائل حوزه و روحانیت عموماً با نوعی سطحی‌نگری و … ادامه