مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در روزهای اخیر توهین نشریه «شارلی اِبدو» به رهبر معظم انقلاب  – در قالب فراخوان وانتشار کاریکاتورهایی – مجددا خبرساز شد. این توهین در ادامه‌ی روند ظاهرا آزادگرایانه! این نشریه معرفی می‌شود. روندی که به خود اجازه می‌دهد حتی به … ادامه