مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر عبدالوهاب فراتی:

پرونده فقه سیاسی در حوزه 3 :

مقدمه: موضوع فقه سیاسی در سال‌های اخیر یکی از مسائل مورد توجه حوزویان بوده‌است و برهمین اساس مباحثات تلاش می کند با اساتید مختلف در این زمینه جوانب این مسئله را بررسی کند. دکتر عبدالوهاب فراتی دانشیار گروه سیاست پژوهشکده … ادامه 

تأملی در صدور اجازات اجتهاد در عصر حاضر

با گفتاری از استاد رضا مختاری

مقدمه/ چندی پیش در یکی از گروه‌های حوزوی بحث چگونگی اعطای اجازه اجتهاد در عصر فعلی مطرح گردید و در ادامه از جناب استاد رضا مختاری درخواست شد تا باتوجه به اشراف و تخصصی که در خصوص اجازات مختلف از … ادامه