مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر عبدالوهاب فراتی:

پرونده فقه سیاسی در حوزه 3 :

مقدمه: موضوع فقه سیاسی در سال‌های اخیر یکی از مسائل مورد توجه حوزویان بوده‌است و برهمین اساس مباحثات تلاش می کند با اساتید مختلف در این زمینه جوانب این مسئله را بررسی کند. دکتر عبدالوهاب فراتی دانشیار گروه سیاست پژوهشکده … ادامه