مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

علی خالقی

دانش‌آموخته‌ی حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

به‌مناسبت سالروز درگذشت

یکی دیگر از حقوق مردم برعهده حاکمان خود، تأمین معاش و رفاه و آسایش زندگی آنان است. فیض کاشانی در ضرورت آن می‌گوید: «دنیا منزلی از منازل انسان در سیر به سوی خداوند متعال است و بدن او مرکب این راه است و مادامی که امر معاش او در دنیا منتظم نگردد، نمی‌تواند به‌سوی خدا سیر کند. ادامه