مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله قرهی:

مؤسس و متولی مدرسه علمیه امام مهدی(عج) تهران با تأکید بر این‌که ما هیچ وقت نباید خود را در برابر استعمار و ابر قدرت‌ها ذلیل و خار بدانیم، تصریح کرد: دولت امروز باید این را به عنوان الگو قرار دهد؛ نکند خود آقای روحانی خودش را در مقام کرنش قرار بدهد و همانطور که دیدیم گفتمان آقای احمدی نژاد همانطور که امام المسلمین تأکید داشتند، این بود که ما در مقابل استعمار قوی ایستاده‌ایم. ادامه 

ششمین شماره مجله آموزه‌های فقه مدنی دوفصلنامه‌ای علمی – پژوهشی در حوزه مدنیت فقهی، با مطالب قال توجه و متنوعی منتشر شد. ادامه