مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
طلبه‌ای که شاید مبدع رسمی نیکو بود

خيلی‌ها اومدن به من گفتن كه با اين كارت داری لطمه به لباس روحانيت می‌زنی؛ ولی كسی به لباس روحانيت لطمه می‌زنه كه پشت بنز می‌شينه؛ نه من. نيازمندانی كه ميان از اين‌جا لباس برمی‌دارن نبايد خجالت بكشند؛ اون مردم سيری كه خبر ندارن بغل گوششون اين همه محتاجه بايد خجالت بكشند. ادامه 

گزارشی کوتاه از

از نکات قابل توجه دوره‌ی دوم مجلس خبرگان این بود که تقریباً مذاکرات و جلسات محرمانه باقی ماند. هاشمی در کتاب سازندگی و شکوفایی ذیل خاطرات سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۷۰ می‌نویسد: «شب میهمان رهبری بودم. بحثی در مورد تعیین قائم مقام رهبری بر اساس اظهارات آقای مشکینی در سخنان پیش از دستور خبرگان شد.» ادامه