رویکرد فقهی سید یزدی

سید کاظم یزدی از بزرگان فقه شیعه در سده اخیر محسوب می‌شود و روش فقهی‌اش تأثیر به‌سزایی بر علمای پس از او داشته است. کتاب فقهی سید یزدی یعنی «العروه الوثقی»، مرکز توجهات فقهی در دروس خارج حوزه‌های علمیه بوده است و مجتهدان صدساله اخیر، قدرت اجتهادی خود را با تعلیقه‌نویسی بر این کتاب نشان داده‌اند. از همین رو بررسی روش فقهی سید اهمیت ویژه‌ای دارد آن‌چه در پی می‌آید مقاله‌ای از مرحوم دکتر محمود بستانی است با عنوان «سید کاظم الیزدی فقیها» که به بررسی روش سید یزدی در فعالیت‌ها و تلاش‌های فقهی‌اش پرداخته است. دکتر بستانی در این مقاله با بررسی میدانی تظرات سید کاظم یزدی سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که سید یزدی بر اساس چه ساز و کاری به تعامل فقیهانه در استنباط احکام فقهی می‌پردازد؟ نگارنده خود بدین مسأله اشاره می‌کند که بیش از آن‌که به نظریات اصولی سید ملتزم باشد، به روشی ملتزم است که وی به‌عنوان یک فقیه در کتب فقهی‌اش پی می‌گیرد. شایان ذکر است که متن اصلی این مقاله به زبان عربی در شماره هفتم مجله «آفاق النجفیّه» منتشر شده است.